اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد

وکیل پایه یک در مشهد

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد

زن نیز مانند مرد می تواند با ثبت نام در سامانه ثنا و رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق همچنین تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست طلاق بدهد با این تفاوت که وزن نیاز به دلیل برای جدایی دارد اگر بتواند دلیلی که برای جدایی عنوان کرده اثبات کند مخالفت مرد در طلاق بی تاثیر خواهد بود .

برای مشاوره طلاق در صورت عدم رضایت مرد

در قانون مدنی ماده 1133 صراحتا برای مرد حق طلاق دادن زن قرار داده شده است به این صورت که مرد می تواند هر موقع بخواهد زنش را با رعایت تشریفات خاص طلاق مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، تنظیم و ثبت دادخواست طلاق در دفتر خدمات الکترونیک قضایی طلاق دهد .

علاوه بر تشریفاتی که گفته شد مردی که خواهان طلاق دادن زنش بدون دلایلی مثل عدم تمکین یا سو رفتار زن است ملزم می شود در زمان اقدام برای طلاق دادن زن یا در حین رسیدگی به پرونده طلاق از طرف مرد تمام حق و حقوق مالی زن مانند مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و نحله را به زن پرداخت کند یا تکلیف پرداخت آن را روشن کند .

اما در قانون مدنی در مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ به حق درخواست طلاق از طرف زن هم اشاره شده است ، پس از جمع این مواد متوجه می شویم که زن نیز مانند مرد می تواند درخواست طلاق بدهد با این تفاوت که زن برای ارائه درخواست طلاق و جدایی نیاز به ارائه دلیل ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن نزد قاضی دادگاه خانواده دارد در غیر این صورت اگر مرد مخالف طلاق دادن زن باشد زن نمی تواند بدون داشتن دلیل مکحکمه پسند از شوهرش طلاق بگیرد .

در این موضوع ضمن تعریف مختصری که از حق ارائه درخواست طلاق از جانب زن کردیم به این موضوع می پردازیم که مخالفت مرد در طلاق از طرف زن چه تاثیری دارد و بخشش مهریه برای جدایی از جانب زن در مخالفت مرد برای طلاق تاثیر گذار هست یا نه .

 

تاثیر مخالفت مرد در طلاق از طرف زن

گفته شد که زن نیز مانند مرد این حق را دارد که از دادگاه خانواده با ارائه دلیل ضمن فرم دادخواست طلاق و اثبات آن از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند . مطابق قانون زن با داشتن دلیل مثل عسر و حرج ، غیبت شوهر ، عدم پرداخت نفقه  و شروط دوازدگانه طلاق می تواند برای جدایی اقدام به دادن درخواست طلاق کند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی کند .

زن خواهان طلاق علاوه بر  ارائه دلیل در ضمن فرم درخواست طلاق و اثبات آن دلیل در دادگاه خانواده ، بایستی تشریفات خاص طلاق را هم مانند ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق و تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زمان ارائه درخواست خود مبنی بر جدایی و طلاق را رعایت کند  .

زمانی که زن می خواهد دادخواست طلاق را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کند نیازی نیست که مرد به زن برای ارائه درخواست طلاق به او اجازه بدهد یا این که حق درخواست طلاق منحصر به مرد نیست . اما اگر زنی درخواست طلاق بدهد و دلیل محکمه پسندی برای جدایی نداشته باشد در این صورت اگر مرد مخالف طلاق دادن زن باشد زن موفق به جدایی نخواهد شد و مخالفت شوهر در روند رسیدگی به طلاق قطعا موثر خواهد بود .

اگر زنی درخواست طلاق بدهد و در ضمن فرم درخواست طلاق دلیل خود برای جدایی از شوهر را بیان کرده باشد در صورتی که بتواند این دلیل را در دادگاه خانوده رسیدگی کننده به دعوای طلاق ثابت کند رای طلاق از جانب دادگاه صادر می شود و مخالفت مرد موجب رد دادخواست طلاق از طرف زن نخواهد شد .

رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن سه مرحله ای است یعنی ابتدا در دادگاه بدوی به پرونده طلاق از طرف زن رسیدگی و حکم صادر می شود اگر هر یک از طرفین حکم صادره از دادگاه بدوی به ضررش است به این حکم اعتراض کند ، پرونده طلاق از طرف زن دوباره در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود باز هم اگر اعتراضی به حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر شود پرنده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده می شود .

در هر کدام از این مراحل رسیدگی به پرونده طلاق از طرف زن ، مرد می تواند به حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعتراض کند ، حتی در صورتی که زن دلیل برای جدایی داشته باشد و آن دلیل را هم اثبات کرده باشد . این اعتراض مرد در خلال رسیدگی به پرونده طلاق ازطرف زن روند رسیدگی را طولانی تر می کند و از موجبات اطاله دادرسی خواهد بود .

 

تاثیر بخشش مهریه در مخالفت مرد

گفتیم اگر زن درخواست طلاق بدهد و بخواهد از شوهرش جدا شود اما دلیل نداشته باشد درخواست طلاق زن با اعتراض مرد به طور کلی رد می شود .

اگر زن برای طلاق از مرد دلایلی مانند عسر و حرج ، غیبت شوهر ، عدم پرداخت نفقه یا شروط دوازدگانه طلاق داشته باشد و به واسطه وجود یکی از این موارد درخواست خود مبنی بر طلاق را تقدیم دادگاه خانواده کند در صورتی که بتواند دلیل ارائه شده را در خلال رسیدگی به پرونده طلاق نزد قاضی دادگاه اثبات کند می تواند با گرفتن مهریه از شوهرش جدا شود و مخالفت مرد تاثیری در صدور رای طلاق نخواهد داشت .

اگر زن برای جدایی دلیل نداشته باشد یا نتواند هیچ دلیلی را اثبات کند نمی تواند به راحتی بگوید مهریه ام را می بخشم و طلاق می گیرم ، ضرب المثل قدیمی راجع به اینکه مهرم حلال جونم آزاد در جایی که مرد راضی به طلاق دادن زن و جدایی نباشد هیچ کاربردی نخواهد داشت . طلاق حق مرد است و زن برای جدایی نیاز به ارائه دلیل دارد اگر زن دلیل برای جدایی نداشته باشد صرفا با بذل مهریه نمی تواند طلاق بگیرد .

زمانی زن با بخشش مهریه موفق به طلاق می شود که مرد به جدایی با بخشش مهریه رضایت بدهد و در صورت طلاق گرفتن زن بدون دلیل با بخشش مهریه طلاق از نوع خلع و غیر قابل رجوع خواهد بود.

جهت مشاوره و اخذ وکیل تماس بگیرید: 09156024004

4004 602 0915