وکیل پرونده قصاص در مشهد

وکیل پایه یک در مشهد

قصاص عضو؟

اگر فردی حین ارتکاب جرم عمدی موجب قطع عضو فرد دیگری شود یا به قصد دست به چنین جنایتی بزند مجرم شناخته شده و محکوم به قصاص عضو میشود. بدین ترتیب حدود جراحت اندازه گیری می شود و به همان میزان که عضو فرد آسیب دیده، صدمه دیده ؛قصاص روی همان عضو برای مجرم انجام میشود.
شرایط اختصاصی برای قصاص عضو عبارتند از:
۱.تساوی در اصلی بودن عضو: اگر عضو قطع شده، عضو زائد باشد و فرد مرتکب جرم مشابه این عضو زائد را نداشته باشد . در این صورت بنا به اصل تساوی در اصل بودن اعضا قصاص نمی شود.
۲.تساوی در محل عضو قطع یا مجروح: طبق ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی به ازای قطع عضو سمت راست بدن، عضو همان سمت در بدن مرتکب قصاص شود.
۳. قصاص منجر به تلف شدن اعضای دیگر و یا جان مجرم نشود: اگر اجرای قصاص باعث مرگ یا آسیب به عضو دیگری از فرد مرتکب جرم شود قصاص جایز نیست.
۴.تساوی اعضا در سالم بودن :
عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.
عضو قوی در برابر عضو ضعیف و غیر فلج قصاص می شود.
اگر هر دو عضو ناسالم باشد فقط در صورت تساوی نقص و عدم سلامت در عضو طرفین قصاص میشود.
عضوسالم در برابر عضو نا سالم قصاص نمی‌شود.
۵. در صورت امکان در اجرای قصاص باید طول و عرض و میزان عمق جنایت به طور مساوی رعایت شود.
۶. مساوی بودن قصاص اعضا بین زن و مرد
۷. اگر دیه عضو ناقص شده یک سوم دیه کامل باشد در آن صورت می‌تواند با پرداخت نصف دیه آن عضو به مرد قصاص کند.
۸. اگر فرد آسیب دیده زن مسلمان باشد و مرتکب جرم مرد غیر مسلمان باشد زن بدون پرداخت دیه قصاص می کند.اما اگر زن غیر مسلمان و مرتکب جرم مرد غیر مسلمان باشد حکم همان است.

احکام قصاص قطع عضو و جراحت:

۱.تراشیدن موی محل مورد قصاص
۲. بستن مجرم به چوب تا مانع از حرکت او شود
۳. اندازه گیری جراحت وارده بر مجروح
۴. نشانه گذاری دقیق جراحت بر روی بدن مجرم
۵.ابزار قطع عضو تیز و تمیز باشد

نکات لازم برای اجرای قصاص عضو:

اگرجراحت های مختلفی بر روی یک یا چند عضو ایجاد شده باشد برای هر یک از این جراحت ها قصاص جداگانه اعمال میشود.
قصاص مربوط به جراحات وارد شده بر چند عضو از یک نفر به این گونه است که اگر امکان قصاص همه آنها نباشد مرتکب در برابر جنایتی که امکان قصاص آن وجود دارد قصاص می شود و برای باقی جنایت ها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود .
اگر مرتکب جرم به اعضای چند نفر آسیب رسانده باشد و امکان قصاص همه ی آنها وجود داشته باشد قصاص می شود. در غیر این صورت اولین فردی که آسیب دیده مقدم است تا قصاص را انجام دهد و اگر مرتکب برای سایر جنایت هایش امکان قصاص را نداشته باشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود.
اگر مرتکب جرم در حین اجرای جرم حرکت کند و منجر به قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست اما اگر قصاص کننده یا فرد دیگری مقصر باشد او نیز به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود.
اگر زن باردار محکوم به قصاص عضو شود در صورتی که احتمال آسیب رسیدن به‌کودک وجود داشته باشد اجرای قصاص با تاخیر انجام می شود.
حکم بدون بیهوش کردن یا بی حس کردن عضو شخص مرتکب جرم صورت می گیرد مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی رخ داده باشد.
بعد از اجرای حکم مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو جایز است.
در صورت عمل پیوند اعضا قصاص از مرتکب ساقط نمی شود.
اگر چند نفر به فردی جراحاتی وارد کنند که منجر به قتل او شود فقط افرادی که آسیب دیده توسط آنها به قتل رسیده، در قتل شریک اند و باقی افراد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
اگر قتل به وسیله مجموعه ضربات متوالی انجام شود در حکم یک ضربه است.
اگر یک شخص به فردی آسیب وارد کند و شخص دومی، شخص آسیب دیده را به قتل رساند نفر دوم قاتل است حتی اگر آسیب وارد شده توسط شخص اول منجر به قتل شود. نفر اول تنها به قصاص عضو محکوم میشود.
اگر فردی با ضربه های متعدد عمدی، مرتکب قتل شود مرتکب علاوه بر قصاص نفس به پرداخت دیه یا قصاص عضو محکوم میشود.
جهت مشاوره با وکیل قصاص با شماره درج شده در سایت تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915