دیه اندام تناسلی

دیه اندام تناسلی

دیه اندام تناسلی

قانون مجازات اسلامی در ایران، واجبات و مسئولیت‌های اجتماعی را تعیین کرده و مجازات‌های مختلفی را برای مرتکبین جرائم در نظر گرفته است. دیه نیز یکی از مجازات‌های موجود در این قانون است که به جبران خسارت وارده به فرد یا خانواده قربانی جرم می‌پردازد. دیه به عنوان یک جبران مالی به عنوان تعهد شرعی و قانونی شخصی که جرم را انجام داده، تعیین می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی، دیه به تفکیک اندام‌ها و نوع آسیب‌های وارده به افراد مشخص شده است. این انواع دیه شامل دیه اندام تناسلی نیز می‌شود. دیه اندام تناسلی به معنای جبران خسارت وارده به اندام‌های جنسی مردان و زنان می‌باشد.

قانون گذار در تعیین میزان دیه اندام تناسلی به معیارهای مختلفی اعتماد کرده است، از جمله نوع آسیب وارده به اندام تناسلی و جنسیت فرد قربانی. اهمیت این مجازات به عنوان یک وسیله برای تنظیم رفتارهای اجتماعی و جلوگیری از انجام جرائم جنسی و تضمین حقوق انسانی است.

 

دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن

در سال 1402، نرخ دیه اندام تناسلی زن به موجب ماده 664 قانون مجازات اسلامی معین شده است. بر اساس این ماده، دیه برای قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن برابر با نصف دیه کامل زن تعیین شده است. این حکم به صورت کلی اعمال می‌شود و متغیرهایی مانند سن زن، باکره یا غیر باکره بودن و وضعیت سلامتی او تاثیری در میزان دیه ندارند.

در حال حاضر، دیه کامل انسان به میزان 900 میلیون تومان تعیین شده است. بر اساس ماده مذکور، اگر اقدامی توسط مرتکب منجر به قطع و از بین رفتن کامل اندام تناسلی زن شود، مرتکب متعهد به پرداخت دیه ای معادل با نرخ دیه کامل انسان (900 میلیون تومان) محکوم می‌شود.

 

دیه 1402 قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد

در قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه برای قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد (تا قسمت ختنه گاه یا بیشتر از آن) تعیین شده است. این مقررات به تفصیل نحوه محاسبه دیه را بیان کرده‌اند و تاکید شده که این حکم به صورت عام و بدون توجه به مواردی مانند سن و وضعیت سلامتی مجنی علیه اعمال می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر اندام تناسلی مرد به قسمت ختنه گاه یا بیشتر از آن قطع شود و قدرت مقاربت و تولید مثل از بین برود، دیه برابر با دیه کامل انسان محسوب می‌شود. همچنین، اگر قطع اندام تناسلی مرد به طریقی انجام شود که بخشی از آن توسط یک فرد و بخش دیگری توسط فرد دیگری قطع شود، هر دو فرد مسئول پرداخت دیه به میزان مساحتی که قطع کرده‌اند، می‌باشند.

در مورد از بین بردن قدرت مقاربت و تولید مثل مرد (انزال) یا حتی از بین بردن کامل قدرت مقاربت، دیه معادل نرخ دیه کامل انسان محاسبه می‌شود. این مقررات با توجه به جدیت و اهمیت موضوع، تعیین شده‌اند تا افراد را از انجام اقدامات نژادی و زناشویی غیرقانونی که به آسیب جدی به افراد دیگر می‌انجامد

در سال 1402، برای تعیین دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد، باید به این مواد قانونی و نرخ تعیین شده برای دیه انسان کامل تطبیق داد. به طور کلی، قانون گذار در این مواد مشخص کرده است که دیه قطع یا از بین بردن اندام تناسلی مرد را برابر با دیه کامل انسان در نظر گرفته است. بنابراین، اگر کسی مرتکب به قطع اندام تناسلی مردی شود، باید مبلغ 900 میلیون تومان به مجنی علیه به عنوان دیه پرداخت کند.

 

 

دیه بیضه راست و چپ

در ماده 665 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار تعدادی حالت متفاوت را برای آسیب به بیضه راست و چپ مردان تعیین کرده و برای هر یک از این حالات مقدار مشخصی به عنوان دیه در نظر گرفته است.

  1. حالت اول: در این حالت، قطع دو بیضه مرد به طور همزمان انجام می‌شود. در این صورت، مرتکب باید مبلغی معادل دیه انسان کامل را به عنوان دیه پرداخت کند که در سال 1402 معادل 900 میلیون تومان خواهد بود.
  2. حالت دوم: در این حالت، قطع بیضه چپ انجام می‌شود و دیه آن برابر با دو سوم دیه انسان کامل است. از آنجا که دیه انسان کامل 900 میلیون تومان است، دیه بیضه چپ در این حالت برابر با 600 میلیون تومان خواهد بود.
  3. حالت سوم: در این حالت، قطع بیضه راست مجنی علیه انجام داده و دیه آن برابر با یک سوم دیه انسان کامل است. از آنجا که دیه انسان کامل 900 میلیون تومان است، دیه بیضه راست در این حالت برابر با 300 میلیون تومان خواهد بود.

تاکیید می‌شود که تغییراتی مانند سن و سال مجنی علیه و وضعیت سلامتی او بر روی مقدار دیه تأثیری ندارند. به عبارت دیگر، دیه برای هر فردی با توجه به نوع آسیب به بیضه و مبلغ دیه انسان کامل محاسبه می‌شود، بدون توجه به سن یا وضعیت سلامتی او.

 

  • ماده 666 قانون مجازات اسلامی تعیین مقدار دیه در مواقعی که اقدام مرتکب به ایجاد تورم می‌شود را مشخص می‌کند. اگر تورم نتیجه اقدام مرتکب صدمه جدی به فردی نزند، دیه تورم به میزان دو دهم دیه کامل تعیین شده است. از طرف دیگر، اگر تورم منجر به مشکلات جدی و مانع راه رفتن مفید فرد شود، دیه تورم به میزان هشت دهم دیه کامل افزایش می‌یابد.

    با توجه به نرخ دیه در سال 1402، در حالت اول (دو دهم دیه کامل)، معادل 180 میلیون تومان و در حالت دوم (هشت دهم دیه کامل)، معادل 720 میلیون تومان خواهد بود. این مقادیر بر اساس تورم و تأثیرات آن بر رفتار اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915